Новини » Евроизбори в България Новини » Евроизбори в България

Политическа платформа на партия ЗЕЛЕНИТЕ за изборите за Европейски парламент 2009

14.05.2009, 14:40 - ПП "Зелените"
Политическа платформа на партия ЗЕЛЕНИТЕ за изборите за Европейски парламент 2009

НАПИСАНО ОТ ЗЕЛЕНИТЕ   
ЧЕТВЪРТЪК, 09 АПРИЛ 2009 00:00
Зелените – каузата на природата и за хората в Европа
Като граждани на Европейския съюз гласуването на изборите за Европейски парламент е Ваше основно право. Като гласувате, Вие избирате тези, които представляват Вас и Вашето семейство на европейско равнище.
Всички ние сме пълноправни граждани на Европейския съюз – млади и стари, студенти и пенсионери, мъже и жени, работещи и безработни, жители на градовете и селата – и е крайно време ясно да осъзнаем това. Благодарение на членството на България в ЕС ние можем свободно да пътуваме, учим и работим в чужбина, да имаме пълна реализация в Европа.
Европейският парламент изработва правилата, по които функционира Европейския съюз. Европейският парламент работи и за по-чиста околна среда, по-безопасни химични вещества, по-добри услуги и работни места. Парламентът твърдо се застъпва за правата на потребителите, равните възможности и правата на човека. Правилата, които изработва Европейският парламент се отнасят не само общо за Европейският съюз, но и за държавите-членки – една от които е България.
През юни 2009 г. Европа ще избере своите нови представители. Идващи от 27 страни, членовете на Европейския парламент представляват широк спектър от национални политически партии, избирателни райони, интереси и възгледи.
Европа, а заедно с нея и България, са изправени пред икономически, социални и екологични предизвикателства:
• Прекратяване на унищожаването на природата и гарантиране на здравословна среда на живот;
• Намаляване на вредните последствия от промяната на климата;
• Постигане на устойчиво развитие за Европа чрез интегрирано стопанство и създаване на „зелени” работни места;
• Гарантиране и равнопоставеност на гражданските и социални права в границите на Европейския съюз;
• Пълно интегриране на България в Европа, прозрачно и ефективно ползване на фондовете на Европейския съюз.
България вече 2 години е член на Европейския съюз, но все още не сме доказали достойно мястото си в него. Не използваме членството си в съюза, за да можем чрез европейските директиви и фондове да подобрим качеството на живот на българските граждани и да защитим правото ни на съхранена природа и чиста околна среда. Ето защо:
Приоритет на ЗЕЛЕНИТЕ в Европа е запазването на природата и защитата на хората.
Ние от Партия ЗЕЛЕНИТЕ, се обръщаме към Вас, за да подкрепите нашите кандидати за членове на Европейския парламент.
Зелените български евродепутати ще работят за:
• Съхраняване на дивата природа и биологичното разнообразие в Европа.
• Намаляване на обезлесяването и съвместни действия за опазване и устойчиво ползване на горите в Европа.
• Предотвратяване на замърсяването на въздуха, почвите и водите и ефективно налагане на тежки санкции за фирмите замърсители с въвеждане на нови, по-строги и изчерпателни директиви.
• Развитие на биологичното земеделие и производството на биопродукти. Подкрепа за българските фермери, произвеждащи качествени и чисти храни.
• Премахване на всички форми на дискриминация и нетолерантност.
• Осигуряване на добро качество на живот на гражданите и защита от социална изолация.
• Ефективно опазване на общественото здраве и осигуряване на качествена и достъпна здравна помощ.
• Достъп до качествено образование и възможности за обучение през целия живот.
• Европейски инвестиции за енергийна ефективност, природосъобразна и безопасна енергия от възобновяеми енергийни източници. Осигуряване енергийната независимост на отделните домакинства и общности.
• Създаване на нови „зелени” работни места, основани на развитие на чисти технологии, устойчив туризъм и горско стопанство, биологично земеделие.
• Ограничаване създаването на генно модифицирани организми и преустановяване на тяхното разпространение (пускане в природата, ползване в земеделието и за храна).
• Подпомагане на малкия и среден бизнес и ориентираните към бъдещето технологии, осигуряване на преференциален достъп до кредити за неувреждащи природата дейности.
• Развитие на устойчив туристически сектор.
• По-чист и устойчив градски, местен и международен транспорт.
• Стратегия за управление на отпадъците, преработка и повторна употреба на ресурсите /Нулеви отпадъци.
• Развитие на териториалното сътрудничество – регионално, трансрегионално, транснационално.
• Законосъобразно, прозрачно и ефективно ползване на фондовете на ЕС с действащ обществен контрол.
• Насърчаване на науката, новите технологии и интердисциплинарните изследвания.
• Съхраняване и обогатяване на европейското културно многообразие.
• Недопускането на монополи в областта на медиите, развитие на обществените медии.
• Гарантиране на свободата на словото.
• Неприкосновеност на личния живот и защита от злоупотреба с лични данни.
• Продължаване на разширяването и демократизацията на Европейския съюз без понижаване на европейските стандарти.
• Европейски съюз, който отстоява ценностите на мира, демокрацията, човешките права и устойчивото развитие навсякъде по света.

Зелените представители в Европейския парламент ще защитават интересите на България, като работят за:
• Влизане в сила на Лисабонския договор и укрепване на Европейския съюз като силна федеративна общност, едновременно икономически стабилна и екологично ориентирана.
• Приемане на споразумение, което да продължи постигнатото с Протокола от Киото и да очертае следващи и по-строги цели и задачи на Европа за намаляване на вредното въздействие на промените в климата. Подкрепа за по-силни и обвързващи ангажименти от страна на Европейския съюз в Копенхаген 2009 – преговорите за пост-Киото ангажиментите в глобален мащаб.
• Започване на процедура в рамките на Европейския парламент за блокиране изграждането на нови ядрени мощности и пренасочване на средствата към повишавaне на енергийната ефективност и към разработването на чисти и природосъобразни енергийни технологии.
• Прекратяване субсидирането на ядрената енергетика и на договора за Евроатом.
• Премахване неравнопоставеността между земеделските производители в старите и новите страни-членки.
• Приемане на обща европейска енергийна политика и стратегия за намаляване на зависимостта от руски енергийни ресурси. Ограничаване на двустранните енергийни взаимоотношения на страните членки с Русия.
• Развитие на политиките за подпомагане на традиционните земеделски производства от малки и средни производители.
• Натиск за приемане на нови, по-строги мерки за предотвратяване на загубата на биоразнообразие в Европейския Съюз.
• Контрол върху действията на Европейската комисия за гарантиране на опазването на защитените зони от Натура 2000 в България, като се обърне внимание на знакови територии като Странджа, Иракли, Камчия, Карадере, Калиакра, Шабла, Перелик, Сютка, Рила, Пирин, Витоша, Западна Стара планина, Централен Балкан и др.
• Привличане на средства от европейските фондове за постигане на устойчива транспортна система, интегрирана с тази на Европейския съюз и съседните страни с приоритет развитие на железопътeн, интермодалeн и обществен транспорт, при строго спазване на изискванията за опазване на околната среда.
• Доусъвършенстване на европейските директиви и платформи за опазване на природното и културно наследство; третирането на отпадъците от минната индустрия; общественото здраве; професионалното обучение и заетостта на младите хора; достъпа до информация; прозрачността на използването на еврофондовете; сигурността на движението по пътищата; опазването на въздуха, почвите, горите и водите; преодоляването на тоталитарното минало; охраната на труда; третирането на отпадъците; рециклирането и други важни за България области.
Ние, ЗЕЛЕНИТЕ, и досега – чрез петициите, становищата и парламентарните си въпроси до Европейския парламент и Европейската комисия, упражняваме натиск и парламентарен контрол с помощта на депутати, избрани от други европейски страни. Със свои евродепутати ние, ЗЕЛЕНИТЕ, ще бъдем многократно по-резултатни в действията си. Ще бъдем критични, както към Европейската комисия, така и към българските институции, когато нарушават европейските директиви, имитират изпълнение и възпрепятстват европейското развитие на страната.
С влизането в сила на Договора от Лисабон правомощията на членовете на Европейския парламент при вземането на решения относно европейските дела биха нараснали още повече. Това на практика ще направи Парламента равнопоставен като законодател с министрите от държавите-членки в почти всички области на политиката на Европейския съюз.
Освен това, като граждани на Европейския съюз, Вие имате право да правите предложения за европейски закони.
Зелените български евродепутати ще внесат и подкрепят в Европейския парламент и Европейската комисия всяка петиция, въпрос, становище и законодателна инициатива, които не противоречат на принципите на ЗЕЛЕНИТЕ. Депутатите на ЗЕЛЕНИТЕ ще бъдат гласът на българските граждани в Европейския парламент.

 

 

Още от Евроизбори в България Още от Евроизбори в България